Onze Nieuwsbrief


Algemene voorwaarden

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

VAN: EXTREME IT SERVICES B.V. gevestigd te StellendamALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker        : Extreme IT Services B.V. , de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;
Wederpartij        : de wederpartij van gebruiker, koper, opdrachtgever;
Overeenkomst        : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij.


Artikel 2 Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor welker uitvoering van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en de wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de algemene voorwaarden van gebruiker.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;
bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van relevante bescheiden en zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht;

Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Levertijden in offertes van gebruiker of overeenkomsten zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vervoers-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Montage- en installatiekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Gebruiker behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Gebruiker behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door
de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

Installatie van software en het verlenen van andere diensten door gebruiker aan de wederpartij geschiedt immer onder regie en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Na voltooiing van de werkzaamheden als hier bedoeld, zal de wederpartij de werkopdracht voor akkoord ondertekenen. Ondertekening van de werkopdracht houdt in, dat er geen direct waarneembare gebreken zijn. De verrichte diensten worden alsdan, behoudens tegenbewijs, geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.


Artikel 5 Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders is overeengekomen.

De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

Indien de zaken worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 6 Specificaties, Monsters en modellen, onder- en overlevering

Productspecificaties kunnen (door gebruiker) worden gewijzigd. Gebruiker behoudt zich het recht voor zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de order. Gebruiker zal de wederpartij vooraf schriftelijk in kennis stellen, indien productspecificaties worden gewijzigd. Het is gebruiker toegestaan na voorafgaand overleg met de wederpartij een andere zaak te leveren dan besteld, mits het vervangende product gelijkwaardig is aan het bestelde product.

Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.


Artikel 7 Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij gebruiker verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij op verzoek van gebruiker de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.

De kosten van verzending aan gebruiker van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan komen voor rekening van de wederpartij.

Gebruiker is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom.

De door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen.

Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft onder zich te houden tot de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.


Artikel 8 Onderzoek en reclames

De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer kunnen worden gesteld.

Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen op de ontvangstbon, afleverbon of op de vervoersdocumenten te worden aangetekend. De tekorten of gebreken behoren voorts binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten of gebreken behoren terstond na ontdekking te worden gemeld.


Bij tijdig reclamatie zal gebruiker de tekorten of gebreken in de programmatuur/apparatuur per omgaande herstellen c.q. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden, hetgeen wederpartij schriftelijk kenbaar dient te maken.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.


Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Prijzen en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kan gebruiker de verschuldigde kosten periodiek in rekening brengen.

Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief.

Gebruiker mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10 % of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Gebruiker zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Gebruiker is gerechtigd aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.


Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 11 Betaling

Betaling geschiedt à contant bij (af)levering of binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating van de schuldenaar tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, CD's, DVD's, MP3 enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De wederpartij verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug
te nemen, althans zal de wederpartij gehouden zijn op eerste verzoek van de gebruiker
de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken franco aan gebruiker te retourneren.


Artikel 13 Garantie

Gebruiker garandeert, dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld in Nederland.

De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de duur van 3 maanden en geldt eveneens, indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of gebruik in afwijking van de gebruiksaanwijzing, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. Onder "zaak" wordt eveneens verstaan software en (elektronische) bestanden.

Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde zaken, doch niet op loon of uren, deze komen voor rekening van opdrachtgever.

Garantie op het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze garantie vervalt:
-  bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
-  bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde.

Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.


Artikel 14 Incassokosten

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van
een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 300,00.

Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.


Artikel 15 Opschorting en ontbinding

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 • wederpartij een in rekening gebracht voorschot niet tijdig voldoet;
 • In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.


Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16  Annulering

Indien wederpartij de overeenkomst annuleert is wederpartij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen order/offerte prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 20%;
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 40%;
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 60%.


Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Naast de annuleringskosten dient de wederpartij de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen, accessoires, software en apparatuur, al dan niet be- of verwerkt, af te nemen en is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.

Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.


Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien gebruiker aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden op verzoek van gebruiker het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.


Artikel 18 Aansprakelijkheid

Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 
 • de eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 19 Risico-overgang

De wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij de wederpartij worden aangeboden, doch niet door de wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker aan de wederpartij.

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze producten aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.


Artikel 20 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker en stroomstoring worden daaronder begrepen.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.


Artikel 21 Vrijwaringen

De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien de wederpartij aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.

Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 23 Rechten op resultaten

Wederpartij heeft de volledige en vrije beschikking over de gegevens van de opdracht, zoals door gebruiker aan wederpartij verschaft. De door gebruiker ontwikkelde programmatuur blijft het exclusieve eigendom van gebruiker tenzij hierover in de aanbieding andere afspraken met de wederpartij zijn gemaakt. Bestaande door derden ontwikkelde programmatuur komt niet voor eigendomsoverdracht in aanmerking.

Gebruiker heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en voor en door derden te (laten) gebruiken:

a.  de kennis en ervaring bij gebruiker aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht;
b.  buiten het gebied van de opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen;
c.  rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen, voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, voorzover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de opdracht is beoogd.

Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken, waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren zijn eigendom van wederpartij, behoudens auteursrecht van gebruiker en derden. En onder de voorwaarde, dat de wederpartij aan zijn financiële verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan.


Artikel 24 Kennisbescherming

Voor zover de uitvoering door gebruiker van de opdracht leidt tot octrooieerbare resultaten, heeft gebruiker het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De gebruiker zal hiervan wederpartij in kennis stellen. De wederpartij zal gebruiker voor het indienen van octrooiaanvragen alle vereiste medewerking verlenen.


Artikel 25 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.


Artikel 26 Niet-overname personeel

De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens toestemming van gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 27 Licentieovereenkomst

Indien een licentieovereenkomst wordt aangegaan, zijn deze algemene en bijzondere voorwaarden op de licentieovereenkomst van toepassing, tenzij in de licentieovereenkomst van de algemene en bijzondere voorwaarden wordt afgeweken.

Naast deze voorwaarden zijn de licentievoorwaarden op de licentieovereenkomst van toepassing. De licentievoorwaarden zullen aan de licentieovereenkomst worden gehecht.


BIJZONDERE VOORWAARDEN

 

Artikel I  Dienstverlening

Gebruiker zal de dienstverlening, zoals organisatieadviezen, automatiseringsadviezen, apparatuurselectie, systeemanalyse, ondersteuning, assistentie bij ontwikkeling van programma's en opleidingen met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.


SLOTBEPALINGEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 28 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.


Artikel 29 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 30 Depot voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24280087